Algemene Voorwaarden

(versie 31-10-2021)

Artikel 1 | Definities

 1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die bij Stichting Outway een boeking heeft gedaan, respectievelijk wenst te doen en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 2. Onder “de overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht aan Stichting Outway tot organiseren/verzorgen van een activiteit, alsmede elke vorm van dienstverlening door Stichting Outway betrekkelijk hetgeen door haar met opdrachtgever is overeengekomen.
 3. Onder “activiteit” wordt in deze voorwaarden verstaan de activiteit gehouden op de aangegeven datum.
 4. Onder “deelnemer(s)” worden in deze voorwaarden verstaan alle bij de boeking opgegeven personen.
 5. Onder “deelnamebedrag” wordt in deze voorwaarden verstaan het aangegeven totaalbedrag dat de deelnemer dient te betalen voor deelname aan de activiteit.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteit van Stichting Outway
  Degene die namens of ten behoeve van derden een overeenkomst aangaat is aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. Alle deelnemer(s) zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 3. Indien een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling waarnaar verwezen wordt, in strijd is met toepasselijke wetten of verdragen, overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten waarvan niet bij de overeenkomst tussen partijen mag worden afgeweken, is de betreffende bepaling nietig. De nietigheid van de desbetreffende bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. Stichting Outway behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Stichting Outway haar cliënten van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand gekomen is.

Artikel 3 | Totstandkoming overeenkomst en wijziging

 1. Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van Stichting Outway zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft Stichting Outway het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht door de opdrachtgever te herroepen. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
 2. Afbeeldingen en specificaties van de door Stichting Outway op internet, in catalogi, circulaires, folders, advertenties of anderszins aangeboden evenementen zijn voor Stichting Outway niet bindend, echter hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wat Stichting Outway te bieden heeft.
 3. De overeenkomst, wijzigingen daarvan c.q. aanvullingen en/of uitbreidingen komen eerst tot stand en zijn slechts bindend indien en voor zover het aanmeldingsformulier volledig door opdrachtgever is ingevuld en teruggestuurd en door Stichting Outway schriftelijk, per e-mail, aan opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Stichting Outway heeft in het voorkomend geval het recht zijn gebondenheid aan een opdracht afhankelijk te stellen van ondertekening door de opdrachtgever van een kopie van de door Stichting Outway aan opdrachtgever toegezonden schriftelijke bevestiging.
 4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient daaruit voortvloeiend wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4 | Betaling

 1. Bij een totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan van 50% van het totale deelnamebedrag voor het deelnemen aan de activiteit, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de activiteit dient het volledige deelnamebedrag voldaan te zijn.
 3. Stichting Outway biedt de opdrachtgever de mogelijkheid aan om gespreid te betalen. Met dien verstande dat het volledige bedrag binnen de in artikel 4.2 gestelde termijn voldaan is.
 4. De in artikel 4.3 genoemde mogelijkheid om gespreid te betalen is niet van toepassing wanneer men zich na 80 dagen voor aanvang van het de activiteit aanmeldt.
 5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt door of namens Stichting Outway schriftelijk op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag vermeerderd met administratiekosten binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het verzuim. Stichting Outway heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen in artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

Artikel 5 | Annulering

 1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever/ deelnemer wordt geannuleerd zijn naast eventuele reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd.
  a. Bij annulering tot 90 dagen voor aanvang van de activiteit: 50% van het totale deelnamebedrag per deelnemer.
  b. Bij annulering vanaf de 90e dag tot de 60e dag voor de aanvang van de activiteit: 75% van het deelnamebedrag per deelnemer.
  c. Bij annulering vanaf de 60e dag voor aanvang van de activiteit of later: 100% van het deelnamebedrag per deelnemer.
 2. Bij activiteiten die gebruik maken van een lotingsprocedure geldt het volgende: Indien de deelnemer de inschrijving voor aanvang van de loting annuleert, vindt er geen restitutie plaats van het bedrag dat voor de loting is betaald. Wanneer de deelnemer ingeloot wordt, gelden vanaf dat moment de algemene annuleringsvoorwaarden en de daarbij behorende reserverings- en annuleringskosten. Indien de deelnemer uitgeloot wordt, doet de deelnemer automatisch mee met de volgende loting(en)Enkel wanneer de deelnemer na de laatste loting uitgeloot wordt, vindt er volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats. 
 3. De in dit artikel bedoelde annuleringskosten kunnen het deelnamebedrag niet overschrijden.
 4. Stichting Outway is gerechtigd een activiteit te annuleren indien het minimumaantal deelnemers voor een activiteit niet behaald is. De deelnemer zal uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de activiteit hierover worden geïnformeerd. Het vereiste minimum en het maximumaantal deelnemers staat vermeld bij de betreffende activiteit. In dit geval zal het volledige deelnamebedrag gerestitueerd worden.
 5. Indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld een negatief reisadvies, een overeenkomst door Stichting Outway wordt geannuleerd dan ontvangt de deelnemer een tegoed in de vorm van een persoonlijke voucher welke voor een volgende Outway activiteit gebuikt kan worden. Deze voucher is tot 1 jaar na uitgifte in te wisselen.

Artikel 6 | Houding en gedrag

 1. Indien er bij de deelnemer sprake is van fysieke of mentale problemen of deze kunnen tijdens de activiteit verwacht worden dan in de deelnemer verplicht om Stichting Outway hier tijdens of direct na de boeking over te informeren. De deelnemer dient te allen tijde in staat te tijd om zelfstandig, zonder begeleiding, te repatriëren. Indien je tekortschiet in de informatieplicht zoals hierboven genomen, is Stichting Outway gerechtigd je van (verdere) deelname aan de activiteit uit te sluiten. Eventueel hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Een deelnemer die tijdens een activiteit last en/of schade berokkent of dreigt te berokken aan andere deelnemers, begeleiders, materialen, natuur of accommodatie, kan door Stichting Outway van verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de schade of last hem kunnen worden aangerekend.
 3. Stichting Outway hecht waarde aan respect voor elkaar, materialen, natuur en accommodatie. Voor het welslagen van een activiteit, is respect een vereiste. Wij verwachten van onze deelnemers hierin gepaste medewerking.

Artikel 7 | Reisdocumenten

 1. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de activiteit in het bezit te zijn van de benodigde geldige reisdocumenten zoals een paspoort of ID-kaart en, indien vereist, een visum.

Artikel 8| Aansprakelijkheid

 1. Stichting Outway noch haar vrijwilligers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico.
 2. Stichting Outway is in uitzonderlijke gevallen genoodzaakt om de activiteit vooraf of tijdens de activiteit te wijzigen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij wijzigingen als gevolg van vertragingen of andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 9| Gezondheid

 1. De deelnemer vermeldt de bijzonderheden over de eigen lichamelijke en geestelijke toestand die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de activiteit.
 2. Als de deelnemer in de informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem de deelnemer van (verdere) deelname aan de activiteit uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan de deelnemer in rekening.
 3. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt die onder de Opiumwet vallen dan dient de deelnemer hier vooraf zelf een officiële verklaring voor aan te vragen.