Voorwaarden Hojoweekend

Artikel 1 | Definities

 1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die bij Stichting Outway een boeking heeft gedaan, respectievelijk wenst te doen en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 2. Onder “de overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht aan Stichting Outway tot organiseren/verzorgen van het Hojoweekend, alsmede elke vorm van dienstverlening door Stichting Outway betrekkelijk hetgeen door haar met opdrachtgever is overeengekomen.
 3. Onder “weekend” wordt in deze voorwaarden verstaan het Hojoweekend gehouden op de aangegeven datum.
 4. Onder “deelnemer(s)” worden in deze voorwaarden verstaan alle bij de boeking opgegeven personen.
 5. Onder “deelnamebedrag” wordt in deze voorwaarden verstaan het aangegeven totaalbedrag dat de deelnemer dient te betalen voor deelname aan het Hojoweekend.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Hojoweekend van Stichting Outway.
 2. Degene die namens of ten behoeve van derden een overeenkomst aangaat is aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3. Alle deelnemer(s) zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 4. Indien een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling waarnaar verwezen wordt, in strijd is met toepasselijke wetten of verdragen, overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten waarvan niet bij de overeenkomst tussen partijen mag worden afgeweken, is de betreffende bepaling nietig. De nietigheid van de desbetreffende bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Stichting Outway behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Stichting Outway haar cliënten van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand gekomen is.

Artikel 3 | Totstandkoming overeenkomst en wijziging

 1. Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van Stichting Outway zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft Stichting Outway het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht door de opdrachtgever te herroepen. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
 2. Afbeeldingen en specificaties van de door Stichting Outway op internet, in catalogi, circulaires, folders, advertenties of anderszins aangeboden evenementen zijn voor Stichting Outway niet bindend, echter hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wat Stichting Outway te bieden heeft.
 3. De overeenkomst, wijzigingen daarvan c.q. aanvullingen en/of uitbreidingen komen eerst tot stand en zijn slechts bindend indien en voorzover het aanmeldingsformulier volledig door opdrachtgever is ingevuld en teruggestuurd en door Stichting Outway schriftelijk, per e-mail, aan opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Stichting Outway heeft in het voorkomend geval het recht zijn gebondenheid aan een opdracht afhankelijk te stellen van ondertekening door de opdrachtgever van een kopie van de door Stichting Outway aan opdrachtgever toegezonden schriftelijke bevestiging.
 4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient daaruit voortvloeiend wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4 | Betaling

 1. Bij een totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan van 50% van het totale deelnamebedrag voor het deelnemen aan het evenement, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze aanbetaling dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 3.3 genoemde bevestiging.
 2. Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het weekend dient het volledige deelnamebedrag voldaan te zijn.
 3. Stichting Outway biedt de opdrachtgever de mogelijkheid aan om gespreid te betalen. Met dien verstande dat het volledige deelnamebedrag binnen de in artikel 4.2 gestelde termijn voldaan is.
 4. De in artikel 4.3 genoemde mogelijkheid om gespreid te betalen is niet van toepassing wanneer men zich na 60 dagen voor aanvang van het weekend aanmeldt.
 5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever wordt door of namens Stichting Outway schriftelijk op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het verzuim. Stichting Outway heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen in artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

Artikel 5 | Annulering door opdrachtgever/ deelnemer

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn naast eventuele reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd.
  1. Bij annulering tot 56 dagen voor aanvang van het weekend: 50% van het deelnamebedrag per deelnemer.
  2. Bij annulering vanaf de 56e dag tot de 28e dag voor de aanvang van het weekend:
   60% van het deelnamebedrag per deelnemer.
  3. Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de aanvang van het weekend:
   75% van het deelnamebedrag per deelnemer.
  4. Bij annulering vanaf de 14e dag tot 7e dag voor aanvang van het weekend:
   90% van het deelnamebedrag per deelnemer.
  5. Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang van het weekend of later:
   100% van het deelnamebedrag per deelnemer.
 2. Indien de deelnemer zich op dien wijze gedraagt dat de aanwezigheid van de deelnemer niet langer houdbaar is, kan de organisatie van het weekend het verblijf van de deelnemer beëindigen zonder restitutie van het deelnamebedrag.
 3. De in dit artikel bedoelde annuleringskosten kunnen het deelnamebedrag niet overschrijden.