Schorer failliet

Schorer, het Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn – houdt na 45 jaar op te bestaan. Afgelopen woensdag (7 maart 2012) werd na ampel beraad door Bestuurder en Raad van Toezicht besloten faillissement aan te vragen. Vandaag wordt het faillissement uitgesproken.

Wegens teruglopende subsidie is de stichting niet meer in staat een kostendekkende exploitatie te realiseren. De gemeente Amsterdam heeft de subsidie voor buddyzorg met ingang van 1 januari 2012 beëindigd. Hierdoor is een gat in de exploitatie voor 2012 ontstaan van ruim € 350.000. Daarnaast brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met ingang van 2013 de subsidie voor preventie terug met ruim € 650.000. Hierdoor is Schorer niet in staat haar activiteiten voort te zetten.

Gestreefd is om een fusie te bewerkstelligen met SOA Aids Nederland om een basis voor de toekomst te leggen en de programma’s te kunnen continueren. De fusie is echter niet gelukt. Dit mede vanwege de omvang van de boventalligheid in de personele bezetting van Schorer en de onzekerheden over de subsidieverlening voor de komende jaren.

Het onderbrengen van programma’s van Schorer bij collega-instituten is eveneens niet gelukt wegens financiële onzekerheden en de kosten van het sociaal plan. Schorer heeft ca. 35 mensen in dienst. Zij vallen na het faillissement onder het UWV. De kosten voor een sociaal plan kunnen niet opgebracht worden uit de continuïteitsreserve van de stichting.

‘Het is zeer te betreuren dat Schorer, dat zo’n belangrijke rol speelt op het gebied van gezondheid, seksuele gerichtheid en genderidentiteit, niet in de huidige vorm verder kan’, reageert directeur Koen van Dijk van COC Nederland. ‘Wij vinden het van groot belang dat de taken van Schorer – zoals buddyzorg, informatievoorziening, hiv preventie en internationaal werk – de komende jaren worden voortgezet’.

(Bron: GK.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.

Reageren